เอกสารงานวางแผนฯ

เอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

〇 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (.docx) – Download
〇 แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี 2566 (.docx) – Download

เอกสารงานฟาร์มและโรงงาน

〇 แบบขออนุญาติจำหน่ายผลผลิต (.pdf) Download