แผนกวิชาช่างกลเกษตร

♦  นายอภิศักดิ์  เกี้ยวสันเทียะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

♦  นายวิศรุต แซมสน 

ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร

♦  นายยอำนาจ  ไตรยราช 

เลขานุการแผนกวิชาช่างกลเกษตร

.