แผนกวิชาประมง

♦  นายวิจักร   เสาวนิช 

หัวหน้าแผนกวิชาประมง

♦  นายภัทระ  เรืองอินทร์ 

ครูแผนกวิชาประมง

♦  นายอัครชัย แถมพันธ์ 

เลขานุการแผนกวิชาประมง

ระดับชั้นที่เปิดสอน

         ปวช. สาขาวิชาประมง

         ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

                ใช้ตำรา สื่อต่างๆ ตัวอย่างจากของจริง และใช้งานฟาร์มตัวอย่าง ทัศนศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชัพในสถานประกอบการ

 โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

           1. โครงการงานฟาร์ม

           2. โครงการงานวิจัย

           3. โครงการเรียนรู้โดยใช้การปฎิบัติจริง

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

          1. ชมรมวิชาชีพประมง

          2. ทัศนศึกษาดูงาน