แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  นางจันทร์เพ็ญ  ธรรมสังวาลย์ 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  นางสาวเรณุกา  หนูวัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  ว่าที่ ร.ต.หญิง สายน้ำผึ้ง  ศรีต่างวงษ์ 

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  นายวาทิน  แย้มวารี 

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  นางสาวเอกนรี สามสี 

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

♦  นางสาวเขมณัฐ  อ่อนละมัย 

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

      จัดการเรียนการสอนร่วมกับแผนกวิชาอื่น ๆ โดยเปิดสอน วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจหลักการและประยุกต์ใช้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และพลศึกษา ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม มีภาวะความเป็นผู้นำตามกิจกรรมหลักของ อกท.