โครงการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานสวัดิการพยาบาล ดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการตรวจร่างกาย, ตรวจน้ำตาลในเลือด, ตรวจวัดสายตา ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมเขาเขียว #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…