โครงการประกวดแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ดำเนินการโครงการประกวดแผนธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ณ ห้องสัมมนาสัตวศาสตร์

คลังภาพ…