โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา

เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน ICT1 อาคารศูนย์วิทยบริการ

>>คลังภาพ<<