โครงการยกระดับและขยายผลชุมชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะ เพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและสุรา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการยกระดับและขยายผลชุมชนท้องถิ่นตื่นรู้ปรับวิถีสุขภาวะ เพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและสุราและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศในการค้นหาและระบบเฝ้าระวังในการดูแลสุขภาวะชุมชนที่เชื่อมโยงกับ ประเด็นบุหรี่ -สุรา และการเขียนแผนการจัดการสุขภาวะของ ชุมชน (จังหวัดราชบุรี) วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี