โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

วันที่ 9 เมษายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิด โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #ITA #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี