โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อการเข้าใจหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความสมดุล ลดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานของการยอมรับ และการไว้วางใจกัน ณ ห้องประชุมสัมมนาสัตวศาสตร์