โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา เข้าดำเนินการเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ดำเนินการโดยศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลราชบุรีใน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 ณ ตำบลหนองกบ อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และตำบลรางบัว อ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ของเกษตรกรในพื้นที่ 11/6/67 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #สังฆมณฑลราชบุรี