โครงการอบรมพัฒนาพนักงานขับรถยนต์ ภาคกลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ได้รับมอบหมายจาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ดำเนินงาน จัดโครงการอบรมพัฒนาพนักงานขับรถยนต์ ภาคกลาง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…