โครงการอบรมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีคณะวิทยากจากสถาบันนำโดย ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
รศ.ดร.องอาจ เลาหวินิจ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
และนางจิตรา อาจิณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…