โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2566

วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ มอบหมาย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี 2566 นำโดยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือ เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี2566 ณ ค่ายอินทรแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ลูกเสือวิสามัญ