โครงการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่12 ส่งเสริมขีดความสามารถผู้จบอาชีวศึกษา สู่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ด้วยงานศูนย์บ่มเพาะ ดำเนินงานจัดโครงการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่12 ส่งเสริมขีดความสามารถผู้จบอาชีวศึกษา สู่ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล โดยมีนางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ มีสถานศึกษาอาชีวะทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #ผู้ประกอบการที่มีธรรมาภิบาล

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1f4BEcNv0ZlMttdJ5…