โครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่2 การพัฒนาทักษะอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนอาชีวศึกษา

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีและยกระดับทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ เพื่อการแข่งขันได้ในวิถีถัดไปในราชบุรี กิจกรรมที่2 การพัฒนาทักษะอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 แก่เยาวชนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่7-9มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี