โครงการ FIX IT CENTER ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1)

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู บุคลากรนักเรียน-นักศึกษา ดำเนินงานโครงการ FIX IT CENTER ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมี นายสาธิต ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวาง เป้นประธานเปิดโครงการ การดำเนินโครงการเพื่อให้บริการถ่ายทอดความรู้ การใช้การซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลทาง การเกษตรและเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายในการซ่อม ยืดอายุการใช้งาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้ง เสริมสร้างองค์ความรู้ ความชำนาญและทักษะให้กับนักเรียนนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 4 ด้าน ดังนี้

1) บริการซ่อม (Repair) บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกล ทางการเกษตร

2) บริการสร้าง (Build) เป็นกิจกรรมในการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ ให้เกษตรกร ประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการฟาร์มเกษตร ตลาดเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการ เกษตรให้กับเกษตรกร

3) บริการพัฒนา (top up) เป็นกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต สนับสนุนการรับรองคุณภาพสินค้าโดยนำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีไปสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน

4) คลินิกเทคโนโลยีเกษตร โดยดำเนินงานด้านการบริการ ให้คำปรึกษา วิชาการทาง การเกษตร บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ปุ๋ย นา โรคพยาธิ ศัตรูพืช และการบริการด้านสัตวบาล เช่น การฉีดวัคซีน ทำหมันสัตว์ และตรวจวิเคราะห์โรคพยาธิสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ตลอดจนบริการให้ คำแนะนำในการจัดการระบบนา และการออกแบบโรงเรือนฯลฯ ในวันระหว่างที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองกวาง (กรป.อุปถัมภ์) ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

#วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว

#FIXITCENTER #ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

รูปภาพเพิ่มเติม

https://drive.google.com/…/1sBNIEECSnSU0pwj64qbhgoHLqnk…