โครงการ Open House 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเปิดโครงการ Open House 2566 โดยงานแนะแนว ในแต่ละชมรมได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาชีพด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนวัดหนองมะค่า โรงเรียนบ้านหนองใยบัว โรงเรียนเทศบาลวัดโชค โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ ณ หอประชุมเขาเขียว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี