แผนกวิชาพืชศาสตร์

♦ นางอารีรัตน์   เอี่ยมอำนวย 

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

♦  นางสาวปราณี  สนธิ 

เลขานุการแผนกวิชาพืชศาสตร์

♦  นายณัฐพล เดชภูมี 

ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์

♦  นางสาวจิตราพร  มงคลเดช 

ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์

 ลักษณะการเรียนการสอนโดยทั่วไป

          แผนกวิชาพืชศาสตร์เป็นแผนกวิชาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านพืชศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อันได้แก่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก เห็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การผลิตสารชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักและพืชสมุนไพรเป็นต้น

 โครงการ/งาน ของวิทยาลัยฯ ที่แผนกวิชารับผิดชอบ

  1. งานฟาร์มไม้ผล

  2. งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ

  3. งานฟาร์มพืชไร่

  4. งานฟาร์มพืชผัก

  5. งานฟาร์มสมุนไพร (ดีปลี)

 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของแผนกวิชา

  1. กิจกรรมชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์

  2. กิจกรรมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.)

  3. กิจกรรมบริการชุมชนส่งเสริมความรู้ทางพืชศาสตร์