การหารือและร่วมมือกันเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมบริษัท เฟิรสท์แคนฟูด (ไทย) จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันที่ 2 พ.ย. 2564 ..วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นางวาสนา กองผัด หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ นางสาวปราณี สนธิ ครูสาขาวิชาพืชศาสตร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และ ว่าที่ ร.ต.หญิง ระพีพร แพงไพรี หัวหน้าแผนกวิชาสัตวรักษ์ เข้าร่วมพูดคุยกับ บริษัท เฟิรสท์แคนฟูด (ไทย) จำกัด FIRST CAN FOOD (THAI) CO., LTD. ในการหารือและร่วมมือกันเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ในสาขางานที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมบริษัท เฟิรสท์แคนฟูด (ไทย) จำกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี