โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ 11 เมษายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือณ ห้องประชุมสัมนาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี