โครงการเกษตรประณีตทฤษฏีใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ดำเนินงาน โครงการเกษตรประณีตทฤษฏีใหม่ อบรมการเรียนรู้และปฏิบัติ ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ โดยมีหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แผนกวิชาเกษตรพื้นฐาน และหลักสูตรการเลี้ยงกบนาตามมาตรฐาน GAP แผนกวิชาประมง โดยโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่นี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ภาคเกษตร ไปจนพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดรายได้หมุนเวียนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมพัฒนาคนในชุมชนให้เห็นถึงความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรไปจนถึงประกอบธุรกิจด้านเกษตรได้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

คลังภาพ…