โครงกำจัดยุงลาย

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี มอบหมายงานสวัสดิการพยาบาล ประสานงาน โครงกำจัดยุงลาย โดยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และใส่ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ด้วยความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชะงุ้ม และความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในวิทยาลัย จึงขอบขอบคุณ หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

คลังภาพ…