มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการดำเนินงานโครงการประกวดแผนธุรกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย นายวิจักร เสาวนิช รักษาการณ์รองฝ่ายวิชาการ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ในการดำเนินงานโครงการประกวดแผนธุรกิจงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเขาเขียว