โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร Stem ศึกษา ด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร Stem ศึกษา ด้านเกษตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการเกษตร โดยมี รศ.ดร. ณรงค์ มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภุชงค์ จันทร์จิระ และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ ให้ความรู้ในเรื่องการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (drone) ที่จะบูรณาการกับรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยเพื่อใหส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและทันต่อเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี