โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานแนะแนว โดย อ.จันทร์เพ็ญ ธรรมสังวาลย์ หัวหน้างานแนะแนว ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 และแนะแนวการศึกษาต่อ มีวิทยากรบรรยาย นายไพโรจน์ แซ่ตัน(ศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์) นายเจษฎา สิงห์โต(ศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์) นายทองพูล บุญญารัตน์สถาพร(ศิษย์เก่าสาขาพืชศาสตร์) และบริษัท เมเจอร์ ฟาร์ม มาเปิดรับสมัครงาน อีกทั้งหน่วยงานการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ มสธ.กาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสัมมนาสัตวศาสตร์ #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี