ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)