แผนปฏิบัติราชการประจำปี

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

♦ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562